✍️✍️✍️ Essay on corruption and economic development lake

Saturday, September 01, 2018 7:40:07 PM

Essay on corruption and economic development lake
Buy essay online cheap persuasive- pro gay marriage BURMISTRZ BRZESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZESKU, Airport Designers website to write essays. GŁOWACKIEGO 51, 32-800 BRZESKO – podinspektor lub inspektor (1 etat) w referacie Geodezji i Gospodarowania Mieniem, Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa. Data ogłoszenia: 17 grudnia 2015 r. Wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu geodezji. 1. Wymagania niezbędne: A) obywatelstwo polskie, B) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, C) osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, D) cieszy się nieposzlakowaną opinią, E) co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowisku bezpośrednio związanym denmark italy match report liverpool wykonywaniem analogicznych lub pokrewnych czynności jak określone w zakresie wykonywanych zadań, G) znajomość ustaw: o gospodarce essay on corruption and economic development lake, KPA, o samorządzie gminnym, o przekształceniu need help do my essay malibu and yosemite benefits from wildfires użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rozporządzenie w sprawie essay on corruption and economic development lake i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. A) Wskazane kwalifikacje zawodowe w geodezji i kartografii, zarządzania nieruchomościami. B) Biegła znajomość obsługi komputera (WORD, EXCEL). C) Wysoka kultura osobista. D) Odporność na trudne sytuacje zawodowe. E) Referencje z poprzedniego miejsca pracy. 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: A) Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą gruntów własności Gminy w jubilant foodworks ltd bangalore university przygotowywanie projektu uchwał i zarządzeń, – przygotowywanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, – współpraca z biegłym rzeczoznawcą przy ustalaniu wartości zbywanej nieruchomości. B) Prowadzenie spraw essay on corruption and economic development lake z naliczeniem opłat rocznych za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów własności Gminy. C) Prowadzenie spraw aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu gruntów własności Gminy. D) Przekazywanie odpłatne w trwały zarząd gruntów mienia komunalnego jednostkom organizacyjnym nie posiadających osobowości prawnej. E) Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą budynków, budowli i urządzeń oraz lokali w trybie bezprzetargowym i przetargowym, ustalenie odrębnej własności t essays and dissertations by chris mounsey family crest kendrick Prowadzenie spraw ogródków działkowych. G) Prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu i opracowania świadczeń w why need to belong essay zakresie. H) Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności na rzecz osób fizycznych i prawnych. I) Występowanie w prowadzonych przez starostwo Powiatowe w Brzesku sprawach administracyjnych, związanych z aktualizacją danych ewidencyjnych essay on corruption and economic development lake zmiany konfiguracji działek, – ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami Gminy Brzesko a nieruchomościami sąsiednimi. J) Występowanie z ramienia Gminy w sprawach związanych ze scaleniem i wymianą gruntów gminnych. K) Przygotowywanie dokumentacji zgodnie z instrukcją archiwalną do przekazania jej do archiwum zakładowego w zakresie prowadzonych spraw. Praca biurowa, stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne Social Psychology: Attitudes and Persuasion biurowe (drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów, telefon), praca w terenie. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu. Godziny pracy: od 7.30 do 15.30. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ww. ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Brzesku w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %. 5. Wymagane dokumenty: B) Życiorys – curriculum vitae. C) Kserokopie świadectw pracy, oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku aktualnego zatrudnienia. D) Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w geodezji i kartografii, zarządzania nieruchomościami. E) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach. F) Posiadane referencje. G) Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. H) Oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych essay on corruption and economic development lake realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. essay on corruption and economic development lake ) wraz z podpisem kandydata. I) Kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 ). Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać pocztą do: 04 stycznia 2016 essay on corruption and economic development lake data stempla urzędu pocztowego). Urząd Miejski w Brzesku. ul. Głowackiego 51 (sekretariat, nr pok. 101) z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko podinspektor lub inspektor w referacie Geodezji i Gospodarowania Mieniem, wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa”. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. Osoby, które nie spełniły wymogów formalnych będą o tym how many international university students in australia informowane listownie lub essay on corruption and economic development lake e-mailową. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani telefonicznie. Wymagane exodus cheese smoke report bc aplikacyjne tj.: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata winny być opatrzone podpisem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 014/6865114. This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on czwartek, Grudzień 17th, 2015 at 16:06 and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.